ЦОМБОГОРХОН

Нэлээд цомбогор: цомбогорхон аяга (нэлээд цомбогор хэлбэртэй аяга).

цомбогорхон аяга нэлээд цомбогор хэлбэртэй аяга