ЦОМНОХ

1. Цомхон болгох: өвс цомнох (өвсийг хурааж цомхон болгох);


2. Бүтээн туурвих, зохиох: бүжгийн жүжиг цомнох (бүжгийн жүжиг туурвих, зохиох).

өвс цомнох өвсийг хурааж цомхон болгох
бүжгийн жүжиг цомнох бүжгийн жүжиг туурвих, зохиох