ЦОМБОГОНОХ

Цомбогор юмны үргэлжлэн хөдлөх: цомбогонон байх (цомбогор юмны хөдлөн байх).