ЦОМ II

Юмны эмх цэгцтэй, аятай дэгтэй байдал: цом байлгах (эмх цэгцтэй байлгах), цом хураах дэлгэрэнгүй...

цом байлгах эмх цэгцтэй байлгах
цом хураах эд зүйлийг аятай, цэгцтэй хураах
юмаа цом байлгах юмаа эмх цэгцтэй, аятай дэгтэй байлгах
Ижил үг:

ЦОМ I