юмаа цом байлгах
юмаа эмх цэгцтэй, аятай дэгтэй байлгах