цольд үлдэх
талбайн зах сэжүүрт тариа хадагдалгүй үлдэх