ЦОЛЧРОО

Чулчраа, хэл нь тултираа хүн: цолчроо хэлтэй хүн (хэл нь тултираа хүн).