ЦОЛЧРОХ

Ярих хэлэхдээ хэл нь ээдрэх: цолчрон ярих (хэл нь ээдэрч ярих).