ААГГҮЙ II

Амт сул, хүч чадал бага: ааггүй цай (сайн идээшээгүй цай).

Ижил үг:

ААГГҮЙ I

ААГГҮЙ III