ААГГҮЙДЭХ II

Хэтэрхий даац муутай болох.

Ижил үг:

ААГГҮЙДЭХ I