ААГЖУУЛАХ I
Ааг амт оруулах.
Ижил үг:

ААГЖУУЛАХ II