ААГЖУУЛАХ I

Ааг амт оруулах.

Ижил үг:

ААГЖУУЛАХ II