ААГЖУУЛАХ II
Ааг чадлыг нь нэмэгдүүлэх.
Ижил үг:

ААГЖУУЛАХ I