ААГЛАГ

Ааг амт ихтэй, хүчтэй, шим шүүс бүхий: ааглаг тэжээл (ааг шим ихтэй тэжээл), ааглаг ургамал (ааг ихтэй ургамал) - дэлгэрэнгүй...

ааглаг тэжээл ааг шим ихтэй тэжээл
ааглаг ургамал ааг ихтэй ургамал