ААГГҮЙХЭН

Ааггүйн нэмэгдүүлсэн ба хорогдуулсан утга: ааггүйхэн цай (сайтар идээшээгүй цай).