ААГГҮЙДҮҮЛЭХ I

Ааг амт, хүч чадлыг нь сулдуулах, багадуулах.

Ижил үг:

ААГГҮЙДҮҮЛЭХ II