ААГГҮЙВТЭР

Ааг нь багавтар: ааггүйвтэр цай (сайн идээшээгүй, шингэвтэр цай).