хөх ялаа
/ амьтан /
ерийн ялаанаас том, өнгө ногоон нэг зүйл ялаа