ажлын байр

1. Ажил хийх газар;


2. Ажиллах хүчний орон тоо