БАЙНГАРАХ I

1. Тогтворжих, байнгын чанартай болох;


2. Уяа зангилаа тайлагдахгүй болох.

Ижил үг:

БАЙНГАРАХ II