БАЙНГАШИХ

Байнга нь хэвших, суурьших: нутагтаа байнгаших (нутагтаа дасан суух).