БАЙНГА IV

Газрын бэрх хавцал.

Ижил үг:

БАЙНГА I

БАЙНГА II:

БАЙНГА III