БАЙНГА II:

байнга морь (гурвалсан морь).

Ижил үг:

БАЙНГА I

БАЙНГА III

БАЙНГА IV