СҮҮС
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Зарц. Нанхиадын хааныг зарц сүүс гэж үзэж, хонь хариулуулж байв. Г.Сүхбаатар " Монголын Их Нирун улс" 1990 дэлгэрэнгүй...

 

Үг оруулсан: Зочин