БОРОО НЭШРЭХ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Бороо зогсохгүй орсоор байх.