БОРОО ГООЖИХ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Борооны ус дээвэр нэвтрэн дуслах.