ЗҮСРЭЭ БОРОО
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Зөөлөн удаан орох бороо.