ЭНШИЛГЭ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Монгол үндэсний бичгийн дэвсгэр 《 ᠊ᠨ 》 үсгийн нэр. ()