ТӨГС ГЭГЭЭРСЭН ИХ БАГШ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Энэ ертөнцийнх нь бидний сонсгол ба сэтгэцийн ая тухтай байдал чухал. Харин чанагуухи ертөнцийн дуу аялгуу нь биднийг Бурхан луу эргэн очиход дэлгэрэнгүй...

Үг оруулсан: Kory Orwu
чанагуухи ертөнцийн дуу аялгуу

Тайлбар оруулсан: Kory Orwu 2016-01-09

чанагуухи ертөнцийн дуу аялгуу

Kory Orwu2016-01-09 07:21:22