Kory Orwu нэртэй хэрэглэгчийн нэмсэн үг болон тайлбарын жагсаалт
Нэмсэн үг: Нийт 1 үг нэмсэн байна.
Нэмсэн тайлбар: Нийт 4 тайлбар нэмсэн байна.