ТЭМЭЭН ТАВАГ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Цасан дээр бөгсөөрөө нүцгэн суусан мөр. 

Үг оруулсан: Ч.Жачин