БОРВИ ХИЙСГЭХ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Салахгүй даган шахамдуулах.