ШАР НАР БОР ХОНОГИЙГ ӨНГӨРӨӨХ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Ядуу тарчиг аж төрөх.