БООХОЛДОЙ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

[цээр] Чоно, боохой.