БОЛЦГОН
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

[хуучирсан] Шүүрхий шарсан загас.