БУУРЖ БООЛ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Хоёр үе болсон боол. ()