БОНУС
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

1. Урамшуулал шагнал;


2. Худалдан авагчид үзүүлэх нэмэлт хөнгөлөлт.