ШИНХЛЭГ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Шувууны тор.