СОГСООТ БОЛЖМОР
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Болжморын овгийн, өндөр уулын нуга, хээрээр тархсан, суурин, хагас суурин шувуу.