МИШИЛ БОЛД
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Ширээж гаргасан томмол утас.