БОЙРГО
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Бой III. үз.