ЦАГААН ГҮГЭЛ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Бойгор. үз.