ЗОРГОДОС НАВЧИТ ШАРИЛЖ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Божмог. үз.