БОДРОЛ III
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

[хөгжим] Дуурийн тодорхой үйл явдлын хэсгийг дүгнэсэн дуучны сэтгэл зүй, дуулах чадварыг нээн харуулахуйц гоцлол хэсэг.