БОДОМХОЙ ХӨХБУХ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Бор шувууны баг, бахим хөхбухын овгийн, голын хөндий, нуурын эргийн зэгс шагшуурга, бут сөөгт газар нутагладаг, ойр нүүдэллэдэг шувуу.