ГҮЙМЭГ БОДОЛ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Тогтворгүй, хуумгай бодол.