ТӨРИЙН АЛТАН ХАЙРЦГИЙН БОДЛОГО
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Төрийн залгамж бодлого.