ВАУЧЕР
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

1. Мөнгөний оронд хэрэглэж болох батламж бичиг;


2. Төлбөр хийснийг гэрчлэх санхүүгийн баримт.