ТЭНГЭРИЙН ЦЭЦЭГ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Вансэмбэрүү.үз.