ВАНЖИНГАРАВ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Цагаан дэгд.