БОГЖГО:
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

богжго богжго хийх (1. Богжгонох;


2. Нялх хүүхэд түргэн түргэн алхах).